Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Immer Barmherzigen.

Refresher Course Lajna Imaillah UK 2014

Jalsa Salana UK 2012 - Laikraha Fiddeen

Ijtema Lajna Imaillah Deutschland 2011

Ijtema Deutsch

2011

Ijtema Urdu

2011